Select Page

Si voleu afegir el català al mòdul de Yargs per a NodeJs, seguiu aquests passos,


 • Instal·leu el mòdul Yargs des del repositori de NPM https://www.npmjs.com/package/yargs
 • Des de l’arrel del vostre projecte, aneu a: .\node_modules\yargs\locales.
 • Creieu un nou fitxer: ca.json.
 • inseriu aquest contingut:

{
  "Commands:": "Comandos:",
  "Options:": "Opcions:",
  "Examples:": "Exemples:",
  "boolean": "booleà",
  "count": "compte",
  "string": "cadena de caràcters",
  "number": "número",
  "array": "taula",
  "required": "requerit",
  "default": "defecte",
  "default:": "defecte:",
  "choices:": "selecció:",
  "aliases:": "alias:",
  "generated-value": "valor-generat",
  "No s'han enviat arguments no opcionals: got %s, need at least %s": {
   "one": "Calen arguments no opcionals: Nombre rebut %s, necessita almenys %s",
   "other": "Calen arguments no opcionals: Nombre rebut %s, necessita almenys %s"
  },
  "Too many non-option arguments: got %s, maximum of %s": {
   "one": "Massa arguments no opcionals: Número rebut %s, màxim %s",
   "other": "Massa arguments no opcionals: Número rebut %s, màxim %s"
  },
  "Missing argument value: %s": {
   "one": "Falta argument: %s",
   "other": "Falten arguments: %s"
  },
  "Missing required argument: %s": {
   "one": "Falta argument requerit: %s",
   "other": "Falten arguments requerits: %s"
  },
  "Unknown argument: %s": {
   "one": "Argument desconegut: %s",
   "other": "Arguments desconeguts: %s"
  },
  "Invalid values:": "Valors invàlids:",
  "Argument: %s, Given: %s, Choices: %s": "Argument: %s, Rebut: %s, Seleccionats: %s",
  "Argument check failed: %s": "La verificació de l'argument ha fallat: %s",
  "Implications failed:": "Implicacions fallides:",
  "Not enough arguments following: %s": "No hi ha arguments suficients després de: %s",
  "Invalid JSON config file: %s": "Fitxer de configuració JSON invàlid: %s",
  "Path to JSON config file": "Ruta al fitxer de configuració JSON",
  "Show help": "Mostra l'ajuda",
  "Show version number": "Mostra número de versió",
  "Did you mean %s?": "Vols dir %s?"
 }

 • Deseu el fitxer
 • Afegiu a la definició: .locale(‘ca’) com es veu a continuació.

export const yarg = yargs( process.argv )
  .locale('ca')
  .option( 'b', {
    alias: 'base',
    type: 'number',
    demandOption: true,
    describe: 'Es la base de la multiplicació'

  })
  .option('l',{
    alias: 'limit',
    typr: 'number',
    default: 10,
    describe: 'Es el limit d\'intereccions'
  })
  .parseSync()

i ja ho tindríem resolt, esperem que Yargs ho afegeixi pròximament.

Recordeu que s’ha de repetir per a cada projecte vostre.

La documentació de Yargs la teniu aquí: https://yargs.js.org/docs/